Vánoční soutěž o výrobky STOP-DIRT, Soc. sítě 12/2018

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu (dále pouze„soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Organizátor a pořadatel soutěže je společnost První Ústecká Montážní, spol. s r.o., sídlem: Jateční 1588/49, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ: 25039971, DIČ: CZ25039971 V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 14229, Krajský soud v Ústí nad Labem, zastupující značku Stop Dirt – proti blátu. (dále jen „organizátor“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram či Facebook (dále jen „síť Instagram, Facebook“).

2. Soutěž proběhne v termínu 07. 12. 2018 – 07. 01. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu, na sociálních sítích společnosti a na jejich webových stránkách a stránkách spřízněných. Změna 16.01.2019 - viz. bod 5.

3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky instagramové a facebookové stránky Stop dirt – proti blátu (dále také pouze „fanoušky“) – platí (mimo jiné) následující pravidla:

4. Podmínky účasti

Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram nebo Facebook a být fanouškem instagramové a facebookové stránky Stop dirt – proti blátu.

Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového či facebookového profilu.

Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram a Facebook. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby,které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže publikací komentáře spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:

  • je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu) autorů
  • má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
  • má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Instagram a Facebook. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

5. Mechanismus soutěže

Doplnění:
16.01.2019 - Přátelé, pro vás, kteří jste se zúčastnili naší soutěže o výrobky STOP-DIRT, máme důležitou zprávu. Všimli jsme si, že valná většina komentářů zmizela. Pravděpodobně měl s komentáři problém Facebook. Rádi bychom se zachovali fér, proto soutěž prodloužíme do 31. 1. 2019. Měníme tvar odpovědi, aby se podobná věc neopakovala. Nic spravedlivějšího jsme nevymysleli. Pokud svůj původní komentář pod soutěžní grafikou https://goo.gl/VsxR21 nevidíte, napište do nového komentáře „ANO“.
A jste také ve hře! Jdete do toho s námi? #stopdirt

Změna 16.01.2019 - Otázka: „na které webové stránce nás naleznete?“

Dne 07. 12. 18 – 07. 01. 2019 (Změna 16.01.2019 - viz. výše) mají fanoušci možnost publikovat své odpovědi do komentáře na síti Instagram a Facebook, a to výhradně pod to určený vizuál opatřený sloganem „soutěž“. Do soutěže bude zařazena pouze jedna z odpovědí, kterou účastník publikuje. (jedna na síti Facebook, jedna na Instagramu)

  • odpověď musí být publikována do komentáře.
  • účastník soutěže musí mít veřejný profil na síti Instagram a Facebook.
  • účastník soutěže musí sledovat instagramový a facebookový profil Stop dirt – proti blátu.

Porota náhodně vylosuje 10 + 10 soutěžících, který odpoví na otázku do komentáře, a to jakýmkoli způsobem, který neodporuje pravidlům. O vítězích rozhodne losování, ze kterého bude pořízen video záznam.

6. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Výherci obdrží tyto ceny: Produkt Stop Dirt – proti blátu 10 x 500 ml., produkt Stop Dirt – proti blátu 10 x 100 ml. Jména výherců budou oznámena na www.stop-dirt.com. Vítězové budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou na FB nebo IG. Na každé síti bude vyhlášeno 10 výherců, kteří obdrží 5x 500ml a 5x 100ml na každé síti, tzn. FB a IG. Pokud vítězní fanoušci kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do 14 dnů od výzvy, ztrácí na výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele bez náhrady.

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit do 10-ti dnů od výzvy, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích do téže doby; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi, a nebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Předání výher

Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

8. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagram a Facebook.

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže soutěžící:

  • souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;
  • potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které organizátor či pořadatel soutěže údaje předá. Účastník soutěže souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

9. Termíny soutěže (bude úměrně posunuto v čase viz. bod 5.)

Trvání soutěže: 07. 12. 18 - 07. 01. 2019

Vyhlášení výherce: do 20. 01. 2019

Zaslání výher: do 04. 02. 2019

10. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.stop-dirt.com, Facebooku či Instagramu.

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo konat příslušné kroky při podezření na podvodné instagramové účty. Podezřelé budou takové účty, které mají méně než 5 sledujících. Po kontrole dalších okolností podezřelého účtu, takový účet ze soutěže bez náhrady vyloučí.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na Internetu.

Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram či Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram či Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram či Facebook.

 

V Ústí nad Labem, dne 5. 12. 2018 (Upraveno 16.01.2019)

Pořadatel a Organizátor:
První Ústecká Montážní, spol. s r.o